Statuten

Statuten per 09-12-2021

STATUTENWIJZIGING
Stichting Gezonde Duitse Herder

Heden, acht december tweeduizend éénentwintig (08-12-2021), verscheen voor mij, Mr JOHANNES GERHARDUS GIJSBERT THEODOOR STOTIJN, notaris gevestigd in de gemeente DE WOLDEN:
De heer Johan Mijnheer, wonende Amerweg 41, 9444 PC Grolloo, geboren te Avereest op negentien september negentienhonderdvierenveertig (19-09-1944), geregistreerd partner in de zin van het geregistreerd partnerschap van mevrouw Grietje Kornelia Pot, zich legitimerend met een Nederlands rijbewijs met nummer 5243154535, afgegeven ter Aa en Hunze op zestien mei tweeduizend negentien (16-05-2019); ten deze handelend als voorzitter van:
De stichting, Stichting Gezonde Duitse Herder, statutair gevestigd te gemeente Tholen, feitelijk gevestigd Prickwaert 21, 3363 BA Sliedrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55802583, deze stichting hierna ook wel genoemd “de Stichting”, daartoe bevoegd krachtens artikel 1 1 lid 2 tweede volzin van de statuten van de Stichting.
De comparant verklaarde als volgt:
INLEIDING, VOORNEMEN TOT STATUTENWIJZIGING
De Stichting is opgericht bij akte verleden voor notaris mr. A. Dangremond te Barneveld op twee augustus tweeduizend twaalf (02-08-2012).
De statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij deze akte van oprichting en werden tot nog toe niet gewijzigd.
Bij besluit van het bestuur van de Stichting de dato één november tweeduizend éénentwintig (01-11-2021) is besloten de statuten van de stichting te wijzigen op de hierna te melden wijze.
De comparant, in zijn vermelde hoedanigheden, wil bij deze akte uitvoering geven aan dat besluit.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van dit bestuursbesluit worden de statuten van de Stichting hierbij aldus gewijzigd dat:
artikel 3 lid 2 wordt gewijzigd en aldus komt te luiden:
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden, worden. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Het profiel van de bestuurders wordt bij huishoudelijk reglement door het bestuur vastgesteld. Defuncties van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
aan artikel 3 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd, luidende:
Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis ofbelet van alle bestuurders, kan iedere belanghebbende, de kantonrechter verzoeken een bestuur te benoemen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte ofandere oorzaken; of
de bestuurder is geschorst.
C, aan artikel 6 wordt een nieuw lid 9 toegevoegd, luidende:
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en/of de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
D. artikel 12 lid 3 wordt gewijzigd en aldus komt te luiden:
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
INTEGRALE TEKST STATUTEN
Na deze statutenwijziging luiden de statuten van de Stichting integraal als volgt:
Statuten
Naam en zetel Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Gezonde Duitse Herder.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Tholen.
Doel, middelen om het doel te bereiken Artikel 2
l.
het informeren over en registreren van aangeboren en/of erfelijke afwijkingen en ziektes van het hondenras Duitse Herder;
het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen;
het (doen) organiseren van activiteiten ten behoeve van de stichting;
het (doen) geven van informatie en voorlichting met betrekking tot het hondenras de Duitse Herder;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken bereiken door:
het indien mogelijk deelnemen aan alle voor het ras Duitse Herder van belangzijnde wetenschappelijke onderzoeken;
het registreren van uitslagen van onderzoeken van de tot het Duitse Herder ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede de mogelijkheid ‘van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met als doel verstrekken van geanonimiseerde gegevens aan niet commerciële derden ter bevordering van een verantwoorde fokkerij van Duitse Herders en het publiceren daarvan;
zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en of gewenst is.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
Geen van de bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het Zijn eigen vermogen.
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning Artikel 3
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van ten minste drie bestuurders.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden, worden voorzien.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Het profiel van de bestuurders wordt bij huishoudelijk reglement door het bestuur vastgesteld. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en ten hoogste twee (2) keer herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij/zij werd benoemd.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur haar bevoegdheden.
5, De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Zij mogen geen bovenmatige vacatiegelden ontvangen.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (Zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, kan iedere belanghebbende, de kantonrechter verzoeken een bestuur te benoemen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
de bestuurder is geschorst.
Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 4
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle m functie zijnde bestuurders.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor eenderde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
Bestuur: vergaderingen Artikel 5
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente zoals bij oproeping bepaald.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt in de regel elk halfjaar een vergadering gehouden.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
De secretaris dan wel degene die daartoe door het bestuur is verzocht notuleert de.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de In functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur Zijn uitgenodigd.
Bestuur: besluitvorming Artikel 6
Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften van vergaderingen niet in acht genomen. Aan vergaderingen kan worden deelgenomen en worden gestemd door middel van deelgenomen en worden gestemd door middel van elektronisch communicatiemiddel. Verbinding door telefonisch of audiovisuele communicatie van alle leden, waar ter wereld ze zich ook bevinden, wordt beschouwd als een vergadering van het bestuur voor de duur van de verbinding, tenzij een lid van het bestuur bezwaar maakt, en op voorwaarde dat alle leden bekend zijn met de te nemen besluiten. De notulen van de beraadslagingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, vormen voldoende bewijs van de zaken behandeld en op de naleving van de vereiste formaliteiten.
Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en/of de met haar verbonden organisatie, wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
Bestuur: de-fungeren
Artikel 7
Een bestuurder de-fungeert:
door zijn overlijden;
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
door schorsing op grond van een besluit van het bestuur, waarbij het betrokken bestuurslid geen stemrecht kan uitoefenen;
door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, als ook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekjaar en jaarstukken Artikel 9
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellenen vast te stellen. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant, accountants-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek aan te wijzen die de balans en de staat van baten en lasten onder. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
Indien de stichting een onderneming in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moet worden ingeschreven wordt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van die onderneming vermeld. Indien de stichting bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek blijft het bepaalde in dit artikellid buiten toepassing.
Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Reglement
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2, Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen ofte beëindigen.
Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel I I lid I van toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 11
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd Zijn.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 12
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 1 1 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de— door de vereffenaars aangewezen persoon.
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
SLOT VAN DE AKTE
Bekendheid comparant en volmachten De comparant is mij, notaris, bekend.
Voor zover in deze akte sprake is van volmachtsverleningen, is van het bestaan daarvan mij, notaris, genoegzaam gebleken. Slotverklaringen
Voorts verklaarde de comparant het ontwerp van deze akte tijdig voor het passeren ter kennisneming te hebben ontvangen, te hebben doorgenomen en voldoende gelegenheid te hebben gehad daarover vragen te stellen.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden in de gemeente DE WOLDEN, op de datum als in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heb ik, notaris, aan de comparant een toelichting gegeven op de inhoud van deze akte en de comparant gewezen op de mogelijke gevolgen daarvan.
Vervolgens heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee In te stemmen, op de hoogte te zijn met de mogelijke gevolgen ervan, en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Direct na beperkte voorlezing IS deze akte, eerst door de comparant en tenslotte door mij, notaris, ondertekend.